Nume:
FORM CONSULT - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
E-mail:
office@formconsult.ro
Telefon:
0334.401.286
Telefon 2:
0730.608.894
Fax:
0334.401.269
Website:
https://formconsult.ro/
Adresa:
Str. Mioriței, Nr. 2, parter, Bacău, Județul Bacău
Facebook

FORM CONSULT - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

Persoane autorizate in conformitate cu OMAI nr.87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat.

Detalii

   Suntem furnizori de servicii PSI atât în Judeţul Bacău, cât și în restul ţării. Partenerii noștri sunt firme ce doresc un mediu de muncă sigur, conform normelor de sănătate și securitate în muncă. Contractând serviciile noastre PSI, asiguraţi protecţia angajatului și eficientizaţi procesul de muncă.
   Calitatea serviciilor oferite de noi este dată de experienţa și activitatea indelungată a oamenilor care alcătuiesc echipa Form Consult, specialiști în domeniile: sănătate și securitate în muncă (protecţia muncii) și prevenirea și stingerea incendiilor (PSI).
   Firma dispune de personal calificat, personalul urmand cursuri de calificare ISCIR, precum și cursuri de specialitate efectuate de către Inspectoratul General de Pompieri.
   In prezent, efortul nostru se concentrează pe asigurarea unei calităţi a serviciilor oferite clienţilor noștri, în condiţiile unor preţuri optime și prin alegerea soluţiilor specifice fiecărui proiect în parte.

Solicitați oferta noastră și mai multe informații:

Fix: 0334/401286 (între orele 07:30 – 16:30)
Fax: 0334/401269 (între orele 07:30 – 16:30)
Mobil: 0730/608894
Mail: office@formconsult.ro

Bacău, Str. Mioriţei, Nr. 2, parter

FORM CONSULT SRL
CUI RO23461011
J04/476/2008

Servicii

Proiectarea sistemelor şi instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinți
   În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;
– HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
– Ordinul MAI nr. 129/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
   Executăm:
   Proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat, pentru obţinerea avizelor.
   Serviciul este disponibil la nivel național.

 

Proiectarea sistemelor şi instalațiilor de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de incendiu
   În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;– OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;– HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
– Ordinul MAI nr. 129/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
   Executăm:
   Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, pentru obţinerea avizelor
   Serviciul este disponibil la nivel național.

 

Proiectarea sistemelor şi instalațiilor de limitare şi stingere a incendiilor
   În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;
– HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
– Ordinul MAI nr. 129/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
   Executăm:
   Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, pentru obţinerea avizelor.
   Serviciul este disponibil la nivel național.

 

Instalarea şi intreținerea sistemelor şi instalațiilor de limitare şi stingere a incendiilor
   În conformitate cu prevederile:
-Normativului P118-2/2013;
-Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
   Prestăm servicii de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi, sprinklere).

 

Verificarea, reîncarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu
   Oferim servicii de verificare, reparare și reîncărcare stingătoare de incendiu.
   În conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
-Ordinul ministrului afacerilor de  interne  nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
   Conform Normelor, stingătoarele de incendiu se verifică anual.
   Reîncarcarea stingătorului de incendiu se efectuează:
-după fiecare utilizare;
-la expirarea perioadei de valabilitate, acordate de producatorul singătorului de incendiu;
-la ce mult 3 ani de la ultima reîncarcare;
-ori de câte ori se constată scăderea masei încarcaturi sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingatoarele de incendiu cu CO2,  halon sau "agent curat”;
   Astfel, prestăm servicii de verificare, reparare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, în județul Bacău.

 

Desfăşurăm cursuri de formare profesională:
- cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
- inspector protecţie civilă
- şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
- servant pompier
- specialist pentru prevenire
- coşar
   În perioada stării de alertă, cursurile se desfăşoară online.
   Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă, mai ales în domeniul protecţiei chimice, biologice, radiologice şi nucleare a populaţiei şi salariaţilor (CBRN).

 

Prestări servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
   Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, oferim servicii de securitate și sănătate în muncă, în concordanţă cu noile prevederi ale legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 precum şi a celorlalte reglementări în vigoare aplicabile, vă facem cunoscută oferta noastră de servicii și consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă, care cuprinde:
   I.EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
-Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
   II.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
-Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
-Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
-Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
-Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
-Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă, în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
-Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității.
-Instruirea salariatilor in domeniul SSM.

 

Prestări servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor
   I.Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
-Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
-Întocmirea actelor de autoritate (decizii) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
   II.Elaborarea documentaţiei privind instruirea personalului
   III.Elaborarea planului de intervenție la incendiu

 

Prestări servicii în domeniul protecţiei civile
   Prestăm următoarele servicii  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă:
   I.ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA PENTRU OPERATORII ECONOMICI
-Documente privind organizarea şi înzestrarea celulei de urgență;
-Documente pentru asigurarea intervenţiei;
-Documente operative;
-Elaborarea documentelor serviciului privat pentru situatii de urgență.
   II.ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA PENTRU UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE
-Organizarea activităţii de protecţie civilă a comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
-Elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență.
-Elaborarea documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

 

Elaborare scenarii de securitate la incendii pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor la incendiu
   Scenariu de securitate la incendiu reprezintă o documentaţie ce se intocmeşte de către proiectanţi (arhitecţi şi/sau ingineri de instalaţii) pentru anumite categorii de construcţii aşa cum sunt definite în HG 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
   Orice modificări aduse construcţiei şi care nu respectă scenariul de securitate la incendiu conduce la anularea avizului emis de catre ISU şi la obligativitatea de actualizare a scenariului de securitate la incendiu şi obţinerea unui nou aviz şi a unei noi autorizaţii. Cele mai dese situaţii în care este necesară actualizarea scenariului de securitate la incendiu este în cazul clădirilor de birouri, în care chiriaşii doresc alte compartimentări interioare fată de cele existente sau în cazul centrelor logistice, când sunt necesare compartimentări interioare diferite în funcţie de mărfurile depozitate şi manipulate, iar în funcţie de clasa de combustie a acestora, se realizează sistemele de securitate la incendiu.
   Acest serviciu se adresează persoanelor fizice, juridice, instituţiilor publice, autorităţilor centrale şi locale.

 

Comercializare mijloace de stingere a incendiilor, echipamente de protecţie în domeniul SSM şi în domeniul SU

 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII SI DETALII,

VIZITATI SITE-UL NOSTRU: https://formconsult.ro/

 

© 2019 Copyright by psi-romania.ro