Nume:
ANTIPYR - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
E-mail:
info@antipyr.ro
Telefon:
0728-145.037
Telefon 2:
0731-335.459
Website:
http://www.antipyr.ro/
Adresa:
Str. Capitan Ignat, Nr 19-21, Arad
Facebook

ANTIPYR - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD

Persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Detalii

   

   ANTIPYR PLUS S.R.L. este o societate cu capital privat din localitatea Arad, Str. Capitan Ignat, Nr 19-21, judet Arad, Romania, care activeaza in domeniul protectiei impotriva incendiilor.
   In acest domeniu ANTIPYR si-a castigat reputatia prin seriozitate, profesionalism si calitate.

   

   ANTIPYR asigura consultanta, proiectarea, comert, productie si prestari servicii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor astfel:
- Acorda consultanta si asistenta tehnica de specialitate prin personal calificat si competent: pompier specialist, personal cu studii superioare certificat in domeniile in care se activeaza;
- Ofera solutii profesionale si conforme cu normele si normativele interne si Internationale in domeniul securitatii la incendiu;
- Asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv managementul acestora;
- Intocmeste documente si documentatii conform Normelor Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor;
- Efectueaza instructaje cu diferite categorii de salariati, conform normelor in vigoare pe linia situatiilor de urgenta, astfel: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic;
- Comercializeaza: stingatoare de incendiu, hidranti interiori si exteriori, echipament de protectie, panouri de incendiu, furtunuri PSI, diverse accesorii;
- Proiecteaza, monteaza si intretine sisteme si instalatii de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu;
- Proiecteaza, monteaza si intretine sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor;
- Intretine stingatoarele de incendiu de toate tipurile.

 

Str. Capitan Ignat, Nr 19-21, Arad

 

0728-145.037 / 0731-335.459 

 

info@antipyr.ro

 


 

Servicii

   CONSULTANTA SI EXPERTIZE  

 

    CONSULTANTA

   - asistenta tehnica de specialitate, intocmiri de documentatii, instruirea personalului, etc.

   Societatea noastra va ofera in acest sens urmatoarele servicii:

Activitati de consultanta si asistenta tehnica de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Stabilirea impreuna cu conducerile obiectivelor a solutiilor tehnice corespunzatoare in vederea eliminarii ori micsorarii riscurilor de incendiu existente.
Elaborarea scenariilor de securitate la incendiu pentru orice categorie de constructie, instalatie ori amenajare.
Elaborarea documentelor si documentatiilor specifice conform Normelor Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor:
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al operatorului economic/instituţiei;
- Fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006;
- Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
- Documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
- Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
- Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
- Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
- Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
- Date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
- Lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
- Planurile de protecţie împotriva incendiilor: Planul de interventie, Planul de evacuare, Planul de depozitare;
- Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei; evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
- Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
- Fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
- Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
- Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
- Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

 

   Actele de autoritate privind protectia impotriva incendiilor, conform Normelor Generale de prevenire si Stingere a Incendiilor;
- Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
- Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
- Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
- Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
- Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
- Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
- Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
- Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
- Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

   Efectuarea instructajelor cu diferite categorii de salariati, conform normelor in vigoare pe linia situatiilor de urgenta, astfel: instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic;
   Organizarea si planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, etc.;
   Verificarea periodica a respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor in cadrul operatorilor economici ori institutiilor.

 

  MANAGEMENTUL RISCURILOR DE INCENDIU
 
   Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se efectueaza pentru:
   Asigurarii, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii, a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor;
   Stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială "securitate la incendiu";
   Validarea scenariilor de securitate la incendiu.

 

   EXPERTIZE PENTRU STABILIREA CAUZELOR TEHNICE DE INCENDIU

   Prin persoana atestata de Ministerul Justitiei, societatea noastra va poate asigura efectuarea expertizelor judiciare ori extrajudiciare pentru stabilirea cauzelor tehnice de incendiu.

   Activităţi desfăşurate în cadrul cercetării cauzelor incendiilor:

   Printre cele mai importante activităţi executate în cazul cercetării cauzelor incendiilor, se numără:

- Cercetarea locului incendiului
- Descoperirea şi ridicarea urmelor incendiului
- Audierea tuturor martorilor oculari şi altor persoane care deţin date privind situaţia din obiectivul afectat de incendiu în perioada premergătoare acestuia şi late informaţii privind diferitele aspecte legate de evenimentul cercetat
- Solicitarea spijinului celorlalte organe cu care se cooperează pentru obţinerea unor date şi informaţii necesare elucidării cazului
- Elaborarea pachetului de ipoteze şi versiuni privind locul, cauza şi împrejurările declanşării incendiului
- Verificarea versiunilor şi ipotezelor.

 

   Pe parcursul examinării situaţiei la faţa locului se folosesc:

    1.Metode logice de raţionament, cum sunt: identificarea, deducţia, şi inducţia, analiza şi sinteza, comparaţia, presupunerea şi excluderea etc.
     2.Măsurarea urmelor sau a obiectelor, determinarea formelor optice (lupă, microscop etc.)
     3.Procedee şi mijloace tehnico – ştiinţifice (fizico-chimice) de cercetare şi expertizare, care permit, în principal:

        -Determinarea parametrilor de ardere a materialelor
        -Stabilirea prin calcul a bilanţului energetic al materialelor şi substanţelor aflate la locul incendiului.
        -Identificarea prezenţei în cenuşă, zgura funinginea topiturile sau materialele prelevate de la locul incendiului a unor substanţe (mai des a iniţiatorilor sau acceleratorilor de ardere) dau a unor componenţi din structura lor.
        -Analizarea şi compararea suprafeţelor şi a contururilor obiectelor(metoda deplasării suprafeţelor).
     4.Experimentări pentru determinarea mediului în care ard unele substanţe aflate la locul incendiului şi a fenomenelor ce însoţesc procesele de combustie.
     5.Reconstituirea la obiectivul incendiat, în alte obiective sau în laborator a unor aspecte privind situaţia anterioară incendiului în secţiile afectate sau a posibilităţii ca unele reacţii, fenomene, activităţi, etc. să se fi desfăşurat conform acelor declarate de martori ori în modul presupus de investigatori.

    Reconstituirea se realizează prin deducţii şi raţionamente, prin refacerea (reconstituirea materială sau simularea), situaţiei luate în considerare sau prin experimentare (experimente probatorii) şi confirmă sau infirmă versiunea analizată, iar adeseori permite stabilirea unor corelaţii ori obţinerea unor date care au un rezultat din cercetările întreprinse până atunci.

 

   INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE

   Proiectare instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

   Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, respectand legislatia romaneasca (P-118,I-18/2-02,etc.), iar la solicitare si cea international pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

   Exista implementata o procedura aprobata si de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform careia proiectarea trebuie sa aigure:

    Prelucrarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
    Dimensionarea instalatiei si stabilirea modului de echipare a cladirii (cladirilor) cu instalatii ori sisteme de semnalizare incendiilor: sistem ori instalatie adresabila ori conventionala;
    Zonarea cladirii: zone de incendiu si zone de alarmare;
    Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manuale, amplasarea acestora: de temperatura, de fum, combinate, punctuale ori lineare, etc.;
    Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarmare;
    Alegerea spatiului destinat centralei de semnalizare a incendiilor;
    Alegerea cablurilor, conditii de realizare a instalatiilor:;
    Alegerea surselor de alimentare, conditii de realizare a alimentarii;
    Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului;

 

   Montaj si intretinere pentru instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

   Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura montajul si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, respectand legislatia romaneasca (P-118, I-18/2-02, etc.), iar la solicitare si cea internationala pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

   Se pot asigura diverse aplicatii cum sunt:

    -Detectie incendiu ori alte evenimente prin detectori adresabili ori conventionali de fum optici, termici, de flacara, de gaz, etc.;
    -Alarmare in caz de incendiu prin declansarea sirenelor montate in cadrul instalatiei si buclelor adresabile;
    -Alertare in caz de incendiu prin transmiterea semnalului de incendiu la distanta: pompieri, servicii de supraveghere, etc.;
    -Declansari: Punerea in functiune a diverselor instalatii de stingere a incendiilor, inchiderea usilor antifoc, deschiderea trapelor de fum, etc.;
    -Supravegherea instalatiilor antiincendiu: sprinkler,drencer,robineti,vane, etc;

 

   INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

   Proiectare sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

   Incendiul, ca proces de ardere, este o reacţie de oxidare, însoţită de degajare de căldură şi lumină.

   Incendiul este posibil doar în prezenţa materialelor carburante şi a oxigenului, peste temperatura de aprindere (triunghiul focului). Un incendiu poate fi lichidat fie prin îndepărtarea materialelor carburante din zona de ardere, fie prin reducerea cantităţii de căldură sau oxigen până sub limitele la care reacţia de oxidare încetează. Reducerea în zona de ardere a cantităţii de căldură sau oxigen este acţiunea principală a instalaţiilor de stingere a incendiilor si sta la baza proiectarii instalatiilor si sistemelor de stingere a incendiilor.

   Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand legislatia romaneasca (P-118,NP-086-05,etc.), iar la solicitare si cea internationala pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

   Exista implementata o procedura aprobata si de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform careia proiectarea trebuie sa asigure:

    1.Prelurarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
    2.Stabilirea echiparii constructiilor cu sisteme ori instalatii de limitare si stingere a incendiilor:

    Alegerea tipului instalatiei de stingere a incendiilor, a substantei de stingere utilizata si valorile intensitatilor de stingere, protectie si racire, trebuie sa corespunda naturii produselor combustibile din spatiul protejat, conditiilor specifice concrete ale incintei respective, importantei si valorii produselor protejate, tipului constructiei, etc.

    3.Dimensionarea instalatiei ori sistemului de limitare si stingere a incendiilor

   La dimensionarea instalatiilor ori sistemelor de stingere a incendiilor si a componentelor acestora se respecta prevederile specifice substantelor de stingere utilizate, precum si conditiile, respectiv specificatiile producatorilor de echipamente;

    4.Amplasarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere incendiilor proiectate

    Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor se amplasează cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice şi ale prezentului normativ, precum şi cerinţelor şi condiţiilor producătorilor acestora.

    5.Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului;
 

   Montaj si intretinere pentru sistemele si instalatiile de limitare si stingere a incendiilor

   Antipyr fiind societate atestata in acest sens, poate asigura montajul si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, respectand legislatia romaneasca (P-118, NP-086-05, etc.), iar la solicitare si cea internationala pentru a raspunde unor pretentii suplimentare.

   Incendiul, ca proces de ardere, este o reacţie de oxidare, însoţită de degajare de căldură şi lumină.

   Incendiul este posibil doar în prezenţa materialelor carburante şi a oxigenului, peste temperatura de aprindere (triunghiul focului). Un incendiu poate fi lichidat fie prin îndepărtarea materialelor carburante din zona de ardere, fie prin reducerea cantităţii de căldură sau oxigen până sub limitele la care reacţia de oxidare încetează. Reducerea în zona de ardere a cantităţii de căldură sau oxigen este acţiunea principală a instalaţiilor de stingere a incendiilor.

   Tipurile de instalatii montate de catre noi:

   1.Instalatii de hidranti interiori si exteriori
   2.Instalatii de sprinkler, drencer si apa pulverizata
   3.Instalatii si sisteme de stingere cu gaz inert, pulberi si aerosoli
   4.Si alte tipuri de instalatii si sisteme de limitare si stingere a incendiilor.

 

   Personalul societatii este absolvent al unor cursuri de pregatire speciala, fiind in masura sa rezolve cele mai complexe situatii, care pot fi solicitate de catre beneficiar.
 

   Pentru mentenanta sistemelor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu:
   - Se efectueaza lucrari periodice de verificare si intretinere stipulate in NP 086-05 si instructiunile emise de proiectanti si producatori de catre personal anume pregatit si instruit.

 

   STINGATOARE

   Stingatoare cu pulbere

 

   -Stingatoare portabile cu pulbere

 

   Domeniul de utilizare
   Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.

 

   -Stingatoare transportabile cu pulbere

   Domeniul de utilizare
   Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.

   Se utilizeaza cu eficienta maxima in zone cu arii intinse si potential mare de risc la incendiu.
Sunt usor de manevrat de o singura persoana. Jetul de pulbere este suficient de puternic si performant, permitand rezultate optime in actiunea de stingere, chiar si de catre o persoana mai putin experimentata.

  

   Stingatoare cu spuma mecanica
  

    Stingatoare portabile cu spuma mecanica presurizate permanent

     Domeniul de utilizare
     Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B în spatii inchise sau deschise (statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave etc.).

 

   Stingatoare transportabile cu spuma mecanica presurizate permanent

   Domeniul de utilizare
   Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B în spatii inchise sau deschise (statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave etc.).
   Se utilizeaza cu eficienta maxima in zone cu arii intinse si potential mare de risc la incendiu.
   Sunt usor de manevrat de o singura persoana. Jetul de spuma este suficient de puternic si performant, permitand rezultate optime in actiunea de stingere, chiar si de catre o persoana mai putin experimentata.

 

   ACCESORII
   - Furtunuri de refulare;
   - Hidranti interiori si exteriori;
   - Panou PSI si lada nisip;
   - Accesorii PSI

 

Galerie foto

ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD
ANTIPYR -  Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor - ARAD

© 2019 Copyright by psi-romania.ro